Política Protección de datos

Aos efectos do disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, a ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS informa da existencia dun ficheiro automatizado de datos de carácter persoal creado cos datos solicitados pola escola e baixo a súa responsabilidade, coas finalidades de solicitar información para proceder á solicitude de praza, a matrícula, o seguimento do alumno/a e a publicación de imaxes ou fotos na páxina web ou calquera publicación da Escola, ao longo da súa escolaridade no Centro. Ademais, necesítanse os datos solicitados para transmitilos á Administración e a aquelas organizacións colaboradoras na nosa tarefa educativa, no caso de que sexan necesarios.

Asimismo, a ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS informa de que ten instaladas cámaras de videovixianza, e arquiva as grabacións na Escola, protexendo o acceso as mesmas. A finalidade é protexer a seguridade do alumnado. Só poderán trasmitir o contido das grabacións aos Corpos de Seguridade, en caso de que sexa necesario.

A familia acepta expresamente a inclusión das grabacións e dos datos solicitados ou proporcionados mediante a cumplimentación de calquera formulario, ou de imaxes ou fotos para a páxina web ou publicacións da Escola, no ficheiro automatizado de datos de carácter persoal referido no apartado primeiro. Durante o proceso de recollida dos datos, a familia e/ou interesado será informada do carácter obrigatorio ou non de recollida de tales datos, excepto para a solicitude de praza e a matrícula, nese caso a E. I. CANGURIÑOS informa dende este intre á familia e/ou interesado que non se considerará de carácter voluntario, polo que será necesario para a formalización da solicitude e matrícula proporcionar os datos relativos á identidade, domicilio e datos necesarios para a baremación ao ser estes datos necesarios para a formalización e conclusión da matrícula. Todos os datos solicitados aos alumnos ou ás familias ao longo da súa escolaridade na E. I. CANGURIÑOS acóllense ao establecido neste consentimento.

A familia poderá exercitar, respecto dos datos solicitados na forma prevista no apartado anterior, os dereitos recoñecidos na Lei Orgánica 15/1999, e en particular os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición, se resultase pertinente, así como o de revogación do consentimento para a cesión dos seus datos.

Os dereitos referidos no parágrafo anterior poderán ser exercitados polo Usuario, mediante solicitude escrita e asinada, dirixida á dirección de E. I. CANGURIÑOS quen será á que deberá dirixir a familia as súas solicitudes de exercicio dos referidos os dereitos de acceso, rectificación ou cancelación de datos e oposición fronte a calquera das compañías á que se cedan os datos persoais, de conformidade co previsto no parágrafo seguinte.

Mediante a aceptación destas condicións, a familia consente expresamente a cesión ou comunicación dos datos incluídos no ficheiro referido no primeiro parágrafo neste acto, á ESCOLA INFANTIL CANGURIÑOS.

A E. I. CANGURIÑOS, comprométese, na utilización dos datos incluídos no ficheiro e nas grabacións das cámaras de videovixianza, a respectar a súa confidencialidade e a utilizalos de acordo coa finalidade do ficheiro, así como a dar cumprimento á súa obrigación de gardalos e a adoptar todas as medidas para evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, de acordo co establecido no Regulamento de Medidas de Seguridade dos ficheiros automatizados que conteñan datos de carácter persoal, aprobado polo Real Decreto 994/1999, de 11 de xullo.

Abrir chat
1
Bienvenido a Canguriños Escola Infantil,
Como podemos ayudarte?

Si quieres conocer nuestros precios pulsa en precios

Si quieres reservar plaza simplemente pulsa en matricular

Si quieres otra información, acerca de plazas u otros servicios, sólo tienes que escribirnos.